Algemene voorwaarden

 

1. Jurist Fryslân is een éénmanszaak, die zich ten doel stelt de juridische praktijk uit te oefenen op het gebied van het bestuursrecht en het privaatrecht.

 

2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Jurist Fryslân opdracht verleent tot het verrichten van werkzaamheden.

 

3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Jurist Fryslân met inachtneming van deze algemene voorwaarden.

 

4. Jurist Fryslân zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

 

5. De aansprakelijkheid van Jurist Fryslân voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, de uitvoering van de opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door Jurist Fryslân afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, welke polis ter inzage ligt op het kantoor van Jurist Fryslân, in het betreffende geval aanspraak geeft.

 

6. Tenzij anders overeengekomen, is opdrachtgever aan Jurist Fryslân een honorarium verschuldigd volgens de bij Jurist Fryslân gebruikelijke tarieven.

 

7. Jurist Fryslân zal bij het inschakelen van derden ter uitvoering van de opdracht steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere eigen aansprakelijkheid van Jurist Fryslân voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten. Jurist Fryslân is steeds bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.

 

8. De opdrachtgever vrijwaart Jurist Fryslân tegen alle aanspraken van derden en de door Jurist Fryslân in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Jurist Fryslân voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

 

9. Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Jurist Fryslân binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert en in ieder geval drie jaar na de datum van de laatste factuur.

 

10. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Jurist Fryslân wordt beheerst door het Nederlandse recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen de opdrachtgever en Jurist Fryslân kennis te nemen.